جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیونجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز تاچارا350ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 130متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز تاچارا60م رهن 200ت اجاره
-زيربنا 120متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز چمران269ميليون
-زيربنا 100متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز چمران466ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 126متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز دینکان365ميليون
-طبقه دوم
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز شهرک بهش...432ميليون
-طبقه اول-زيربنا 135متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز شهرک گلس...163ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 67متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...130ميليون
-زيربنا 125متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...160ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...160ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 114متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...160ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...235ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...45ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 70متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...310ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...465ميليون
-زيربنا 155متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...675ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...869ميليون
-زيربنا 180متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...883ميليون
-زيربنا 184متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...570ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


اسکلت شیراز صدرا فاز 2205ميليون
-زيربنا 313متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


اسکلت شیراز صدرا فاز 2420ميليون
-زيربنا 165متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


باغ شهر شیراز جاده صدرا...77ميليون
-زيربنا 810متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


باغ شهر شیراز صدرا فاز ...900ميليون
-زيربنا 150متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


باغ شهر شیراز صدرا فاز ...950ميليون
-زيربنا 1500متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز بزین520ميليون
-زيربنا 240متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز شهرک ...110م رهن
-زيربنا 250متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز صدرا ...280ميليون
-زيربنا 151متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز صدرا ...30م رهن 300ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 185متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز صدرا ...470ميليون
-زيربنا 300متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز صدرا ...740ميليون
-زيربنا 350متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز فرهنگ...95م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 180متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه شیراز شهرک حافظ550ميليون
-زيربنا 160متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه شیراز شهرک حافظ570ميليون
-زيربنا 200متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه شیراز شهرک گلستان3ميليارد
-زيربنا 170متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


خانه شیراز صدرا فاز 2490تومان
-زيربنا 470متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


زمین تجاری شیراز شهرک گ...100ميليون
-زيربنا 50متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز اپادا...
-زيربنا 176متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز ارین395تومان
-زيربنا 300متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز شهرک ...420ميليون
-زيربنا 200متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز شهرک ...80ميليون
-زيربنا 200متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز صدرا ...
-زيربنا 200متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز صدرا ...150ميليون
-زيربنا 240متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز صدرا ...29ميليون
-زيربنا 200متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز صدرا ...50ميليون
-زيربنا 150متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


طبقه سوم شیراز صدرا فاز...50ميليون
-زيربنا 150متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


مغازه شیراز شهرک گلستان...110ميليون
-زيربنا 24متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


مغازه شیراز صدرا فاز 155ميليون
-زيربنا 23متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


مغازه شیراز صدرا فاز 2170ميليون
-زيربنا 22متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


مغازه شیراز معالی آباد1.225ميليارد
-زيربنا 35متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات


منزل ویلایی شیراز شهرک ...350ميليون
-زيربنا 188متر
amlakshiraz07136502003
16/04/1394جزئیات